ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยจาก สกว. ที่ได้รับทุนจาก มูลนิธิฯ เข้าร่วม AINTEC 2013

on ธันวาคม 11, 2013        by พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ล่ะปีจะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 2  ท่านดังนี้ 

  1. ดร.ประภาพร รัตนธำรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งหมดจะต้องรายงานความก้าวหน้าในงานประชุมวิชาการ ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2013 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ. เชียงใหม่  โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ ผ่านทาง สกว. ได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าในช่วง Poster Session  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

ดร. ประภาพร รัตนธำรง จาก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำเสนอในหัวข้อ Enabling Continued Operation of IT Services and Infrastructures During Floods and Other Disasters (Abstract: “http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2013/cd/enabling-continued-operation-of-it-services.php“)

ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอในหัวข้อ Modular Framework for Real-time Data Delivery in Wireless Sensor Networks (Abstract: http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2013/cd/modular-framework-realtime.php)

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ